Litter P – 2017

Litter – P –

papa& mama

 

BRI ay 25 (Blue Golden Ticked) + BRI ay 11 (Blue Golden Ticked)

 

(DOB: 17.04.2017)

 3 BOYS + 1 GIRL 

 

Pablo of Golden Neko (male)

BRI ay11/25 (Blue Golden Shaded/Ticked)

Paolo of Golden Neko (male)

BRI ay11/25 (Blue Golden Shaded/Ticked)

Picasso of Golden Neko (male)

BRI ay11/25 (Blue Golden Shaded/Ticked)

Pamela of Golden Neko (female)

BRI ay11/25 (Blue Golden Shaded/Ticked)

Share